Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 4/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 3/2021 ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2015 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Brestovany
VZN č. 2/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb
VZN č. 1/2021 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
VZN č. 2/2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Brestovany
VZN č. 1/2020  o ochrannom pásme pohrebísk
VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 4/2019 o prideľovaní nájomných bytov
VZN č. 3/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení
VZN č. 2/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení
VZN č. 1/2019 - Zmeny a doplnky č.4/2018 územného plánu, prílohy
VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb
VZN č. 1/2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Brestovany
VZN č. 1/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3 2015 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Brestovany
VZN č. 5/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Brestovany
VZN č. 4/2016 o poskytnutí sociálnych služieb
VZN č. 3/2016 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Brestovany
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brestovany
VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brestovany
VZN č. 6/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brestovany
VZN č. 5/2015 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce
VZN č. 4/2015 o zásadách tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytových domoch vo vlastníctve obce Brestovany
VZN č. 3/2015 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Brestovany
VZN č. 2/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb
VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 2/2014 Zmeny a doplnky č.3/2013 Územného plánu obce Brestovany
Príloha č. 1 k VZN č.2/2014
VZN č. 7/2012 o niektorých podmienkach držania psov

VZN č. 6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb
VZN č. 5/2012 Zmeny a doplnky č.2/2011 Územného plánu obce Brestovany
VZN č. 4/2012 Smernica o verejnom obstarávaní upravujúca postup obstarávateľa pri zadávaní zákaziek
VZN č. 3/2012 Zmeny a doplnky č.1/2010 Územného plánu obce Brestovany
VZN č. 2/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Brestovany
Dodatok k VZN č.2/2011
Zásady odmeňovania poslancov členov komisií Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch
VZN č. 6/2010 ktorým sa mení a dopľňa VZN č.3/2009 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Brestovany
VZN č. 4/2010 o nakladaní s nájomými bytmi pre občanov
VZN č. 3/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2009 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Brestovany
VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Brestovany
Dodatok č.1 k VZN č.2/2010