Zelená infraštruktúra a drobná infraštruktúra urbánneho dizajnu v Parku v Brestovanoch

 

 Základné informácie o projekte
Názov projektu: Zelená infraštruktúra a drobná infraštruktúra urbánneho dizajnu v Parku v Brestovanoch
Žiadateľ: Obec Brestovany
Kód projektu v systéme ITMS2014+: 302041M523
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16
Hospodárska činnosť: 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
Miesto realizácie projektu: Katastrálne územie Malé Brestovany; parcely registra C – čísla: 74/1, 74/4, 74/5, 75/3, 75/4

Informácie o projekte
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M523-431-16