Zákazky s nízkymi hodnotami

Obec Brestovany ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoVO“) na tomto mieste svojich internetových stránok uverejňuje informácie o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ZoVO.


ZsNH/2019-03-04/PS Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb na predmet zákazky:
Obnova a revitalizácia historickej pamiatky - Park v Brestovanoch / Arboristické služby

Dokumenty a podklady potrebné k spracovaniu a predloženiu ponuky:

 Lehota na predloženie ponuky: 12.03.2019 do 12:00 hod.


 ZsNH/2018-12-20/SP Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky:
Modernizácia priestorov Základnej školy s materskou školou, J. Nižnanského 1, Brestovany  pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov - Stavebné práce

Dokumenty a podklady potrebné k spracovaniu a predloženiu ponuky:

Lehota na predloženie ponuky: 17.01.2019 do 12:00 hod.