Modernizácia priestorov Základnej školy s materskou školu, J. Nižnanského 1, Brestovany pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov

 Základné informácie o projekte
Názov projektu: Modernizácia priestorov Základnej školy s materskou školu, J. Nižnanského 1, Brestovany pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov
Žiadateľ: Obec Brestovany
Kód projektu v systéme ITMS2014+: 302021J349
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16
Hospodárska činnosť: 19 - Vzdelávanie
Miesto realizácie projektu: Katastrálne územie Malé Brestovany; parcely registra C – čísla: 73, 75/1 a 75/2, súpisné číslo budovy 1

Informácie o projekte
Zmluva o poskytnutí NFP